ฟรี E-mail
ชื่อ
 

รหัสผ่าน

 
ใช้ HTTP compression        

สมัครสมาชิก
.......................................

INTERNET SERVICE
HOURS
........................................
LINKS
.......................................
 

. . . ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเป็นรายแรกของภาคใต้. . .
 
ฟ้าใหม่
........................................
........................................
NACS INTERNET
Package Interner
ราคาพิเศษ !!!
มีบริการ web mail account

yourmame]@thaismile.org

[สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel.0-7333-7009
หรือที่
.......................................
 

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนคส์ เน็ตเวิร์ค ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านระบบเครือข่าย   ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบเครื่อข่ายครบวงจรขั้นพื้น
  ฐาน (Basic) ไปสู่ขั้นสูง (Advance) โดยจะจัดระบบและตรวจสอบการส่งผ่านของ

  ข้อมูลโด
ยละเอียดและมีความถูกต้อง สูงสุดซึ่งมีผลทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวด
  เร็ว และมีประสิทธิภาพ
เป็นการลดภาระการลงทุนซ้ำ้้ซ้อนของหน่วยงานเป็นอย่างมาก
  รวมทั้งยังส่งผลให
้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           หน้าที่ ของ System Integrator (SI) คือ ให้คำแนะนำ และ จำหน่ายอุปกรณ์
์  ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมทั้งติดตั้งใช้งานได้สมบูรณ์ตามที่ได้วางไว้  โดยมี
ี  ขอบข่ายงานครอบคลุม ดังนี้
 • Transparent Proxy : Linux or Window2000
 • Setup DNS Server : Linux or Window2000
 • Operating System : Redhat Linux/Window2000 (server)
 • NAT Server (Network Address Translation) :
  • Share one pubilc IP address for all intranet users (254 private IPs : 10.0.1.1-192.168.0.0)
  • Hide internal computers from Internet to protect the network
 • DNS Server :
  • Web based DNS administration
  • Environment for multiple domains
 • Fire Wall : Iptables firewall
 • MRTG Server : Network Traffic Statistics
 • User Interface : An integrated user interface for Users to manage their own setting
 • Radius Server : Innercite RADIUS Web Interface
 • Web Server : Redhat linux Window 2000server
 • Web Hosting
 • รับให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network) และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในหลายองค์กร

  รับให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับท่านในเรื่อง ต่อไปนี้
 1. เครื่อง Micro Computer ทั่วไป
 2. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN)
 3. ระบบเครือข่ายสากล Internet ที่เชื่อมต่อด้วยระบบดังนี้
  a. สายเคเบิล Dial_Up (PPP Multilink)
  b. สายเคเบิล ISDN
  c. สายเคเบิล Leased Line
  d. สายเคเบิล ADSL
 4. การ Set Configuration เกี่ยวกับ Hard Ware ต่อไปนี้
  a. ระบบ Personal Computer
  b. ระบบ Modem
  c. ระบบ Router
 5. รับแก้ปัญหาในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการใช้งาน Technology Computer และ Network ผลงานมากมายที่จะรับประกันคุณภาพในการให้บริการของเรา
 6. เพราะเรามีความพร้อมในทุกด้านเกี่ยวกับ Micro Computer
  a. Stand Alone PC.
  1. Computer รุ่นใหม่
  2. Computer Up Grade
  3. Computer Second Hand
  b. Network PC.
  1. ระบบ PAN
  2. ระบบ LAN
  3. ระบบ WAN
  4. ระบบ Internet